Privacy Policy

Your feet-My care hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom, zorgvuldig om met persoonsgegevens. Your feet-My care houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de algmene verordening gegevensbescherming. dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoongsgegevens zijn beschreven in dit privacy policy; 
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden vaarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Pasende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Your feet-My care zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contactformulier die op onze website te vinden is.

 

Verwerking van persoonsgegevens van clienten

Persoonsgegevens van clienten worden door Your feet-My care verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen;

 • administratieve doeleinde.

Grondslag voor de persoonsgegevens is de overeengekomen behandeling.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Your feet-My care de volgende persoonsgegevens van u vragen; ​

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Medische gegevens
 • Zorgverzekering

Uw persoonsgegevens worden door Your feet-My care opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd dat u client bent bij Your feet-My care en daarna alleen in de finaciele administratie vaar maximaal 7 jaar.

Wilt u het volledige document lezen strikt conform de Europese wetgeving: klik hier